|||

    ||||

      ||||

1. Název:

 Městys Šatov 

 

2. Důvod a způsob založení

Městys Šatov vznikl jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

 

3. Organizační struktura

Použijte následující odkaz

 

4. Kontaktní spojení

Použijte následující odkaz 

 

5. Případné platby můžete poukázat - Komerční banka č.účtu: 5324741/0100

 

6. Identifikační číslo - 00293580

 

7. Městys je plátce DPH - DIČ: CZ 00293580

 

8. Dokumenty

Použijte následující odkazy

9. Žádosti o informace

Použijte následující odkaz

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Použijte následující odkaz

 

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obecního úřadu lze podat odvolání u pověřeného městského úřadu ve Znojmě, Obroková 10/12, 669 22 Znojmo a ke krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, prostřednictvím úřadu městyse Šatov

 

12. Formuláře

 

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

Použijte následující odkaz

 

14. Předpisy

 

15. Úhrady za poskytování informací

Poskytování informací není zpoplatněno

 

16. Licenční smlouvy

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Zákon o poskytování infromací

Použijte následující odkaz 

 

 

 
<